ПОЛИТИКИ

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

MEDITELLER PROJECT: Не 101056165

В съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA (наричан по-долу UCAV или Университетът) се ангажира да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. UCAV събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

UCAV ви уведомява, че личните данни, предоставени в електронните формуляри за регистрация, ще бъдат събирани и обработвани в досиета, които отговарят на изискванията на приложимото действащо законодателство, за което отговаря UCAV:

Титуляр: UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA

Адрес: C/ CANTEROS S/N, 05005-AVILA

Телефон: +34 920 251 020

За контакти: proteccion.datos@ucavila.es

NIF: R-0500336-C


Цел

UCAV ще обработва Вашите лични данни за посочените по-долу цели, за които ще бъдете съответно информирани:

  • Създаване на бази данни по проекта MEDITELLER
  • Комуникации по проекта MEDITELLER
  • Разработване на работните пакети на проекта MEDITELLER
  • Разработване и прилагане на плана за комуникация и разпространение на проекта MEDITELLER.


За да извърши тази операция по обработване, администраторът на данни събира следните категории лични данни:

  1. Информацията, която сте въвели във формуляра за юридическо лице, както и предоставените от вас оправдателни документи.
  2. Информацията, която е вписал във финансовия идентификационен лист на споразумението между партньорите, както и всички придружаващи документи, които е предоставил.


Период на запазване на данните

Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани за срока на даденото от вас съгласие (продължителността и изпълнението на проекта MEDITELLER), освен в случаите, в които UCAV е законово задължен да ги съхранява.

За да защити вашите лични данни, UCAV е въвела редица технически и организационни мерки. Като се има предвид естеството на обработваните лични данни и рискът, свързан с тяхното обработване, техническите мерки са свързани, inter alia, с онлайн сигурността, риска от загуба на данни, промяна на данни и неоторизиран достъп.

Съгласие на потребителя

Изпращането на лични данни чрез използването на електронни формуляри на уебсайта на проекта MEDITELLER или, когато е необходимо, изпращането на съобщения по електронна поща с искане за информация или услуги, предполага изричното съгласие на потребителя за автоматизирана обработка на предоставените данни, както и за изпращане на електронни съобщения с информация за дейностите на UCAV.

Следователно Потребителят се съгласява личните данни, които предоставя или изпраща на UCAV, да бъдат включени в досието с лични данни и да подлежат на автоматизирана обработка от UCAV за горепосочените цели.

Съобщаване на данни

Данните, събрани от UCAV, по принцип не се разкриват на трети страни, освен ако те не са изрично информирани за това и не са разрешени от собственика на данните. Без да се засяга горното, данните могат да бъдат съобщени, когато това е законосъобразно.

Права на субектите на данни

Можете да упражнявате правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение и преносимост във връзка с вашите лични данни и възражение пред UCAV чрез нейния генерален секретариат, Calle Canteros S/N Ávila, e-mail: proteccion.datos@ucavila.es, със съответните формуляри и инструкции, налични на уебсайта http://www.ucavila.es

bg_BGBulgarian
Преминаване към съдържанието